ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนร฿่ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และกระบวนการคิด 5Es
ชื่ออาจารย์ : นางวรัทยา ชื่ออารมณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2561,09:01  อ่าน 26 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปิยะนุช มะลาวาสน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2561,13:51  อ่าน 178 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เน้นภาระงาน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปิยะนุช มะลาวาสน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2561,11:11  อ่าน 270 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง Popular Activities in PCP School หน่วยการเรียนรู้เรื่อง My Routine
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอมรา วิชัยยุทธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2561,11:12  อ่าน 42 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เพศศึกษา 360 องศา : สอนเพศศึกษาแบบมีส่วนร่วม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุวรรณี ศิริพิทักษ์ชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.4
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2561,10:40  อ่าน 39 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดการเรียนการสอนภาษาด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุวรรณี ศิริพิทักษ์ชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.4
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2561,10:36  อ่าน 37 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง Happiness PCP School ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 5 ขั้น เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุวรรณี ศิริพิทักษ์ชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.4
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2561,10:33  อ่าน 43 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการอาชีวศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้พิการ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุวรรณี ศิริพิทักษ์ชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.4
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2561,10:23  อ่าน 32 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิดภาระงานเป็นฐานโดยใช้แหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุวรรณี ศิริพิทักษ์ชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.4
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2561,10:18  อ่าน 26 ครั้ง
รายละเอียด..