ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ที่ ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน เรื่อง สารและสมบัติของสาร รายวิชาวิทยาศาสตร์ ส าหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
ชื่ออาจารย์ : นางวรัทยา ชื่ออารมณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2563,11:36  อ่าน 113 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวการประเมินผลนักเรียนนานาชาติเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
ชื่ออาจารย์ : นายจิรพงษ์ เนียมจ้อย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2562,03:58  อ่าน 590 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิด(Think-Pair-Share) เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นายจิรพงษ์ เนียมจ้อย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2562,03:53  อ่าน 612 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเชิงรุก เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความสามารถในการทำโครงงาน รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส 22102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางทิพยวรรณ สุพล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2562,09:47  อ่าน 742 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนร฿่ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และกระบวนการคิด 5Es
ชื่ออาจารย์ : นางวรัทยา ชื่ออารมณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2561,09:01  อ่าน 392 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปิยะนุช มะลาวาสน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2561,13:51  อ่าน 500 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เน้นภาระงาน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปิยะนุช มะลาวาสน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2561,11:11  อ่าน 556 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง Popular Activities in PCP School หน่วยการเรียนรู้เรื่อง My Routine
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอมรา วิชัยยุทธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2561,11:12  อ่าน 319 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เพศศึกษา 360 องศา : สอนเพศศึกษาแบบมีส่วนร่วม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุวรรณี ศิริพิทักษ์ชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.4
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2561,10:40  อ่าน 341 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดการเรียนการสอนภาษาด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุวรรณี ศิริพิทักษ์ชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.4
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2561,10:36  อ่าน 313 ครั้ง
รายละเอียด..