กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวปิยะนุช มะลาวาสน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุวรรณี ศิริพิทักษ์ชัย
ครู คศ.4

นางสาวอัยญดา พิมพ์ปรุ
ครู คศ.2

นางสาวอมรา วิชัยยุทธ์
ครู คศ.2