กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางนิลยา อึ้งเจริญกุล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายโกวิท ซ้อนกลิ่นสกุล
ครู คศ.3

นางสาวเบญจมาศ รอดเลี้ยง
ครู คศ.2

นางสาวณัฐกฤตา ภาระเวช
ครู คศ.1