กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางนิลยา อึ้งเจริญกุล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายโกวิท ซ้อนกลิ่นสกุล
ครู คศ.3