กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายพิหาร ยิ้มจอหอ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางรสสุคนธ์ จันทน์หอม
ครู คศ.3