พนักงานจ้างทั่วไป

นายเนรมิต ภาวะโครต

นางสาวกุณฑิกาปภา ร่างทะเล