พนักงานจ้างตามภาระกิจ

นางเตือนใจ ลิ้มประยูรวงศ์

นายสำราญ โนนสาลี

นางสาวสุขภณิดา ปัดสระน้อย