กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววรางขณา รังกลาง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายบรรเจิด ศุภราพงศ์
ครู คศ.3

นางทิพยวรรณ สุพล
ครู คศ.3