กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสุจินต์ ลีระวีเกียรติ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวรางคณา ชายา
ครู คศ.3

นางวรัทยา ชื่ออารมณ์
ครู คศ.2

นางอรุณี ซ้อนกลิ่นสกุล
ครู คศ.3

นายอัคคเดช สิมาตา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาววัลยา พุดลา
ครู คศ.2

นางสาวณัฐกฤตา กุลปวีณ์พงศ์
ครู คศ.1

นางสาวเบญจมาศ รอดเลี้ยง
ครู คศ.2