กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายจิรพงษ์ เนียมจ้อย
ครู คศ.3

นางสุกัญญา บุญแท้
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวจิราภรณ์ สุปดา
ครูผู้ช่วย