กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวจุรีพร ขอยันกลาง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวพัณณิดา อันศรีแก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2