คณะผู้บริหาร

นายมนู สิงจังหรีด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางบวรลักษณ์ ใจยงค์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา