คณะผู้บริหาร

นายเศรษฐ์ ยงพะวิสัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางบวรลักษณ์ ใจยงค์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา