ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563
-เอกสารประกอบการสมัคร
-  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  (นักเรียน)  จำนวน  2 ชุด
-  สำเนาทะเบียนบ้าน  (นักเรียน)  จำนวน  2 ชุด
-  รูปถ่ายขนาด  1.5  นิ้ว  จำนวน  3 แผ่น
-  ใบรับรองผลการเรียน  จำนวน  1 ชุด
-  สำเนาสูติบัตร  (ใบเกิด)  จำนวน  1 ชุด
-  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  (บิดา  และมารดา)  อย่างละ  1 ชุด
-  สำเนาทะเบียนบ้าน (บิดา  และมารดา)  อย่างละ  1 ชุด
- รับสมัครระหว่างวันที่  21 - 25 มีนาคม  2563
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2563,14:34   อ่าน 3370 ครั้ง