ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวรรณ เกษมทะเล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 11 พ.ค. 2536 - 07 ม.ค. 2548
ชื่อ-นามสกุล : นายเศรษฐ์ ยงพะวิสัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 08 ม.ค. 2548 - 04 ม.ค. 2558
ชื่อ-นามสกุล : นายมนู สิงจังหรีด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 05 ม.ค. 2558 - 27 มี.ค. 2562
ชื่อ-นามสกุล : นายประสาตร์ เสาไธสง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 01 เม.ย. 2562 - ตุลาคม 2562
ชื่อ-นามสกุล : นายเศรษฐ์ ยงพะวิสัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2562 - 2563
ชื่อ-นามสกุล : นายวินัย มาตรโคกสูง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 ตุลาคม 2563