คณะผู้บริหาร

นายประสาตร์ เสาไธสง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางบวรลักษณ์ ใจยงค์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา