ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนปากช่องพิทยาคม  ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๓๓๓  บ้านป่าไผ่  หมู่ที่ ๑ ถนนปากช่องลำสมพุง  ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาเดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนปากช่อง  ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗  นายสมวงศ์  สุวีระ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนปากช่อง  และนายสุวรรณ  เกษมทะเล  ตำแหน่งอาจารย์ ๒ ระดับ ๗ โรงเรียนปากช่องประสานและจัดตั้ง  โรงเรียนสาขาร่วมกับ  นายนิวัติ  ลิ้มประยูรวงศ์  ผู้ใหญ่บ้านบ้านป่าไผ่  นายพิชิต  อังคุณานุวัติ  ผู้ใหญ่บ้านบ้านสอยดาว  นางลัดดา  อังคณานุวัติ  ประธานคณะกรรมการ  สถานศึกษาและคณะกรรมการสภาตำบลจันทึก  ใช้ชื่อโรงเรียนว่า  “โรงเรียนปากช่อง ๓”  ซึ่งได้ใช้สถานที่ทำการสถาตำบลจันทึกเป็นที่จัดการเรียนการสอน  รับนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  รุ่นแรกจำนวน  ๘๓  คน

  • ในวันที่ ๑๔ มีนาคม  ๒๕๓๗  โรงเรียนปากช่องได้ตั้งให้นายสุวรรณ เกษมทะเล ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลโรงเรียนสาขาของโรงเรียนปากช่องในวันที่  ๘ พฤษภาคม ๒๕๔o  โรงเรียนได้รับการอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้ยกฐานะจากโรงเรียนสาขาให้เป็นเอกเทศ  ใช้ชื่อว่า  “โรงเรียนปากช่องพิทยาคม”  และแต่งตั้งให้นายสุวรรณ  เกษมทะเล  ผู้ดูแลโรงเรียนสาขาให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนคนแรกของโรงเรียนปากช่องพิทยาคมเมื่อวันที่  ๑๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔o

  • ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔o กรมธนารักษ์กระทรวงการคลัง ได้มอบที่ดินราชพัสดุจำนวน๕o ไร่  ให้กับกรมสามัญศึกษาเพื่อเป็นสถานที่ในการจัดสร้างโรงเรียนในปัจจุบัน  และโรงเรียนได้รับการอนุมัติจากกรมสามัญให้เปิดสอนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เมื่อวันที่  ๒๔กรกฎาคม ๒๕๔๑

  • ในวันที่ ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕o โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการและวันที่ ๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๑ โรงเรียนได้ถ่ายโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

  • ปี  พ.ศ. ๒๕๔๘  นายเศรษฐ์  ยงพะวิสัย  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนปากช่องพิทยาคม

  • ปี  พ.ศ. ๒๕๕๘  นายมนู  สินจังหรีด  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนปากช่องพิทยาคมจนถึงปัจจุบัน