ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 พ.ย. 61 เปิดภาคเรียน 2/2561
นักเรียน
31 ต.ค. 61 เปิดภาคเรียน 2/2561
คณะครู
10 ต.ค. 61 ถึง 29 ต.ค. 61 ปิดภาคเรียน 1/ 2561
คณะครู
08 ต.ค. 61 ถึง 09 ต.ค. 61 จัดทำใบอนุมัติผลการเรียน
งานวัดผล/งานวิชาการ
05 ต.ค. 61 ส่งผลการเรียนทุกระดับชั้น
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
01 ต.ค. 61 ถึง 29 มิ.ย. 61 ปิดภาคเรียน 1/ 2561
นักเรียน
27 ก.ย. 61 ถึง 28 ก.ย. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
นักเรียน/ครูประจำวิชา/งานวัดผล
17 ก.ย. 61 ถึง 21 ก.ย. 61 ยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ
ครูประจำวิชา/นักเรียน
03 ก.ย. 61 ส่งเอกสารครู 8 เกณฑ์
คณะครู/วิชาการ
14 ส.ค. 61 ถึง 17 ส.ค. 61 สัปดาห์วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
10 ส.ค. 61 ส่ง ปถ.05 ครั้งที่ 2 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ 2/กิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษา
ครูประจำวิชา/งานวัดผล/ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
02 ส.ค. 61 ถึง 03 ส.ค. 61 สอบกลางภาคเรียน 1/2561
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
27 ก.ค. 61 สัปดาห์ห้องสมุด
งานห้องสมุด
26 ก.ค. 61 กิจกรรมแห่เทียน/ถวายพระพร
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ/นักเรียน
23 ก.ค. 61 ถึง 25 ก.ค. 61 ค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
งานคุณธรรม/กิจการนักเรียน
12 ก.ค. 61 ถึง 13 ก.ค. 61 ค่ายคณิตศาสตร์ ม.1 / ค่ายภาษาอังกฤษ ม.3
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
04 ก.ค. 61 ครูประจำวิชารายงานผลการแก้ไขผลการเรียนครั้งที่ 1 และ 2
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
30 มิ.ย. 61 ส่งหลักสูตรสถานศึกษาที่สำนักการศึกษา
งานหลักสูตร/วิชาการ
29 มิ.ย. 61 ส่ง ปถ.05 ครั้งที่ 1
ส่ง ปถ.05 ครั้งที่ 1  และส่งแผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ 1
คณะครู
29 มิ.ย. 61 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
26 มิ.ย. 61 กิจกรรมงานสุนทรภู่/กิจกรรมต้านยาเสพติด
กลุ่มสาระภาษาไทย/งานยาเสพติด
22 มิ.ย. 61 ประชุมผู้ปกครอง
คณะครู/ผู้ปกครอง
18 มิ.ย. 61 ถึง 29 มิ.ย. 61 นักเรียนแก้ไขผลการเรียนครั้งที่ 2
นักเรียน/ครูประจำวิชา/งานวัดผล
15 มิ.ย. 61 รวบรวมหลักสูตรสถานศึกษา
คณะครู/วิชาการ
14 มิ.ย. 61 พิธีไหว้ครู
ชุดนักเรียน งานประชาธิปไตย/นักเรียน
04 มิ.ย. 61 ถึง 15 มิ.ย. 61 นักเรียนแก้ไขผลการเรียนครั้งที่ 1
โรงเรียนปากช่องพิทยาคม นักเรียน/ครูประจำวิชา/งานวัดผล
02 มิ.ย. 61 ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
ประชุมเชิงปฎิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรุบปรุง  พ.ศ. 2560)
โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม งานหลักสูตร/วิชาการ