ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ป้ายโรงเรียนกรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ป้ายโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : พระประธานประจำโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารส้วม(ชาย)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2556
งบประมาณ : 293,600
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารส้วม(หญิง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : 173,628
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2550
งบประมาณ : 200,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารกึ่งถาวร (ุ6 ห้องเรียน)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2550
งบประมาณ : 250,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนชั่วคราว
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2550
งบประมาณ : 251,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนชั่วคราว
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2550
งบประมาณ : 241,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2560
งบประมาณ : 7,728,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 3 ชั้น 12 ห้องเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2560
งบประมาณ : 8,145,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 72 พรรษามหาราชินี
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2546
งบประมาณ : 893,600
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2544
งบประมาณ : 893,600
เพิ่มเติม..